Gina Chianese, Stefania Fantinelli


Gina Chianese è Professoressa associata all'Università di Trieste; Stefania Fantinelli è Ricercatrice a TD presso l'Università di Foggia.